Program Profili
1.Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini makina mühendisliği problemlerine uygulama becerisi kazandırarak, öğrencileri başarılı bir mühendislik ve akademisyenlik kariyerine hazırlamak. 2.Bir sistemi, ürün bileşenini ve prosesi ilgili standartlar ve sınırlamalara uygun olarak ve ayrıca ekonomiklik, verimlilik, çevre ve sosyal etkileri dikkate alarak tasarlamak için gerekli teorik ve pratik bilgileri edindirmek. 3.Makina mühendisliği problemlerini belirleme, formüle etme, modelleme, analiz etme ve çözme becerisi ile gerektiğinde deney tasarlayıp yürütebilme ve sonuçlarını analiz edip yorumlama becerisini kazandırmak. 4.Bu amaçla gerekli modern mühendislik, hesaplama ve sunum donanımlarını kullanabilmelerini sağlamak. 6.Makina mühendisliği bölümünü dünya standartlarında, müdek yeterliliğini almış bir bölüm haline gelmesi. 7. Ülke endüstrisine katkı sağlayacak özgün değere sahip çalışmalar ortaya koymak.
Programın Genel Yapısı
Makina Mühendisliği Doktora Programı Karabük üniversitesinin en yoğun akademik çalışma yapan bölümlerindendir. Karabük Üniversitesi Makina Mühendisliği Doktora Programı, üniversitelerimizin akademisyen ihtiyacını karşılamak için ve ülke sanayisinin kaliteli ve ilerde düzeyde makina mühendisliği bilgisine sahip makina mühendisi ihtiyacını karşılamada, büyük özveri ve çaba göstermektedir. Dalında uzman, çoğunluğu yurtdışı doktoralı 25 adet öğretim üyesi ile eğitim öğretim faaliyetlerini yürüten makina mühendisliği doktora programı mekanik, konstrüksiyon ve imalat teknolojileri ile enerji ve termodinamik alanında ciddi bilgi birikimine sahip bir bölümdür. Bölüm bazında çok sayıda araştırma faaliyeti ve proje yürütülmektedir. Program AKTS/ECTS programlarını başarıyla tamamlamış, ERASMUS kapsamında çok sayıda yurt dışı makina mühendisliği doktora programıyla bağlantı kurmuştur.
Fiziksel Olanaklar
Fiziksel Olanaklar: Atölye ve Laboratuarlar 1. Talaşlı İmalat Atölyesi 2. Metal İşleri Atölyesi 3. Otomotiv Atölyesi 4. Döküm Atölyesi 5. Tesisat Atölyesi 5. Numune Analizi Laboratuarı 6. İklimlendirme Laboratuarı 7. Ölçme ve Kalibrasyon Laboratuarı 8. Mekanik Deneyler Laboraturaı Sosyal Tesisler 1.Merkezi Kantin 2.Merkezi Yemekhane 3.Hayvanat Bahçesi 4.Botanik Bahçe
Derecenin Seviyesi
Doktora
Programın Süresi
Doktora programını tamamlama süresi, yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için sekiz yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıldır. Yüksek lisans derecesi ile kabul edilenlerde en az dört, lisans derecesi ile kabul edilenlerde ise en az beş yarıyılı tez süresi olmak üzere bir doktora programı daha erken sürede tamamlanabilir. Ancak; yüksek lisanstan gelen öğrenciler tez öneri savunma sınavını takip eden dönemde en az üç kez tez izleme sınavına girip başarılı olduktan sonra, lisanstan gelen öğrenciler ise tez öneri savunma sınavını takip eden dönemde en az dört kez tez izleme sınavına girip başarılı olduktan sonra tezini teslim edebilir.
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
Başvuru ve Kabul Koşulları
Makina Mühendisliği veya ilgili enstitülerin ilgili bölümlerinden yüksek lisans mezunu olmak.
Öncel Eğitim Tanımlaması
A) Lisans ve/veya yüksek lisans diplomasına sahip olmak, B) ÜDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliği kabul edilen benzer sınavlardan bu puana eşdeğer bir puan almış olmak.Yabancı uyruklu öğrenciler için anadilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinin birinden ÜDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliği kabul edilen benzer sınavlardan bu puana eşdeğer bir puan almış olmak. C) ALES’den başvurduğu programın puan türünde en az 60, lisans diplomasıyla başvuranlardan başvurduğu programın gerektirdiği puan türünde en az 70 standart puana sahip olmak.
Mezuniyet Koşulları
Doktora programı, yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam 42 krediden az olmamak koşuluyla en az on dört adet ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Mezuniyet için; yukarıdaki öğrenci kabul şekline bağlı olarak; A) En az ders kredisini başaı ile tamamlamak, B) 1 doktora seminerini başarıyla tamamlamak, C) Doktora yeterlilik sınavından başarılı olmak, D) Özgün değere sahip bir doktora tezi hazırlamak ve bu tezi Enstitünün belirlediği öğretim üyelerinden oluşan Jüri önünde tez savunmasını yaparak doktora tezi kabulü almak. E) Tezinden en az bir tane bilimsel yayın yayınlamak.
Alınacak Derece
Makina Mühendisliği alanında Doktor (PhD.) ünvanını alır.
Dereceye Yönelik Kurallar
Yeterliliğe girmek isteyen doktora öğrencisinin genel not ortalaması 100 tam not üzerinden en az 80 (4 üzerinden en az 3.00) olmak zorundadır.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Doktor ünvanı ile YÖK'larında Yrd. Doç. Dr ve Doç. Dr. kadrolarına müracaat edebilir.
İstihdam Olanakları
Alanıyla ilgili üniversiteler, Özel ve resmi kurumlar.