Program Profili
Amaç ve Hedefler: 1.Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini makina mühendisliği problemlerine uygulama becerisi kazandırarak, öğrencileri başarılı bir mühendislik ve akademisyenlik kariyerine hazırlamak. 2.Bir sistemi, ürün bileşenini ve prosesi ilgili standartlar ve sınırlamalara uygun olarak ve ayrıca ekonomiklik, verimlilik, çevre ve sosyal etkileri dikkate alarak tasarlamak için gerekli teorik ve pratik bilgileri edindirmek. 3.Makina mühendisliği problemlerini belirleme, formüle etme, modelleme, analiz etme ve çözme becerisi ile gerektiğinde deney tasarlayıp yürütebilme ve sonuçlarını analiz edip yorumlama becerisini kazandırmak. 4.Bu amaçla gerekli modern mühendislik, hesaplama ve sunum donanımlarını kullanabilmelerini sağlamak. 5.Makina mühendisliği bölümünü dünya standartlarında, müdek yeterliliğini almış bir bölüm haline gelmesi.
Programın Genel Yapısı
Makina Mühendisliği Yüksek Lisans Programı Karabük üniversitesinin en yoğun akademik çalışma yapan bölümlerindendir. Karabük Üniversitesi Makina Mühendisliği Yüksek Lisans Programı, ülke sanayisinin kaliteli ve ilerde düzeyde makina mühendisliği bilgisine sahip makina mühendisi ihtiyacını karşılamada büyük özveri ve çaba göstermektedir. Dalında uzman, çoğunluğu yurtdışı doktoralı 25 adet öğretim üyesi ile eğitim öğretim faaliyetlerini yürüten makina mühendisliği yüksek lisans bölümü mekanik, konstrüksiyon ve imalat teknolojileri ile enerji ve termodinamik alanında ciddi bilgi birikimine sahip bir bölümdür. Bölüm bazında çok sayıda araştırma faaliyeti ve proje yürütülmektedir. Program AKTS/ECTS programlarını başarıyla tamamlamış, ERASMUS kapsamında çok sayıda yurt dışı makina mühendisliği yüksek lisans bölümüyle bağlantı kurmuştur.
Fiziksel Olanaklar
Fiziksel Olanaklar: Atölye ve Laboratuarlar 1. Talaşlı İmalat Atölyesi 2. Metal İşleri Atölyesi 3. Otomotiv Atölyesi 4. Döküm Atölyesi 5. Tesisat Atölyesi 5. Numune Analizi Laboratuarı 6. İklimlendirme Laboratuarı 7. Ölçme ve Kalibrasyon Laboratuarı 8. Mekanik Deneyler Laboraturaı Sosyal Tesisler 1.Merkezi Kantin 2.Merkezi Yemekhane 3.Hayvanat Bahçesi 4.Botanik Bahçe
Derecenin Seviyesi
Yükseklisans (Tezli)
Programın Süresi
Makina Mühendisliği Yüksek Lisans programı 4 yarıyıldır.
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
Başvuru ve Kabul Koşulları
Makina Mühendisliği veya ilgili fakültelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak, Fenbilimleri Enstitüsü tarafından belirlenen diğer kabul şartlarını taşımak.
Öncel Eğitim Tanımlaması
Makina Mühendiliği Yüksek Lisans programına başvuracak adaylar aynı alandaki lisans derecesini yüksek başarı puanıyla tamamlamaları gerekmektedir. Diğer lisans programlarınının benzer eğitim veren dalları için de aynı şart geçerlidir.
Mezuniyet Koşulları
A) Toplam 21 kredilik her biri 3 kredi olan 7 dersi başarı ile geçmek, B) Makina mühendiliği ile ilgili bir semineri başarı ile sunmak C) Alanı ile ilgili, bilimsel geçerliliği olan yüksek lisans tezi hazırlamak, tezini akademisyenlerden oluşan bir jüriye sunarak kabul onayı almak.
Alınacak Derece
Mezun olduğunda Makina Mühendisliği alanında Yüksek Lisans (Master of Science; MSc) derecesi alır.
Dereceye Yönelik Kurallar
Makina Mühendisliği Yüksek Lisans eğitimi ders geçme notu 100 üzerinden 65 puandır.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek Lisans (MSc) diploması ile Fenbilimleri alanında Doktora (PhD) eğitimine devam etmek için gerekli ana şartı yerine getirmiş olur.
İstihdam Olanakları
Bu bölümden mezun olan öğrenciler çeşitli devlet kurumlarında, üniversitelerde, araştırma enstitülerinde, özel sektörde, proje yönetimi, makine tasarımı ve talaşlı ve/veya talaşsız imalat firmalarında ve teknolojiye yönelik çeşitli iş kollarında istihdam edilirler.